Όροι Χρήσης & Πολιτικής Απορρήτου

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

ΓΕΝΙΚΑ.

O ιστότοπος www.eesome.gr είναι ένα ηλεκτρονικό εμπορικό κατάστημα πώλησης προϊόντων και υπηρεσιών μέσω του Διαδικτύου, που δημιούργησε και λειτουργεί η εταιρεία με την επωνυμία «Eesome ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», που εδρεύει στο Δήμο Θεσσαλονίκης, της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης και εκπροσωπείται νόμιμα, με Α.Φ.Μ. 801014329, Δ.Ο.Υ. Ζ’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας [email protected], τηλεφωνική γραμμή εξυπηρέτησης του ηλεκτρονικού καταστήματος: 2311822609

Οι κάτωθι όροι και προϋποθέσεις θα εφαρμόζονται για την χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος με το εμπορικό σήμα Eesome το οποίο βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.eesome.gr. Οι χρήστες καλούνται να διαβάσουν προσεκτικά τους όρους και να συμμορφώνονται με αυτούς. Η χρήση του δικτυακού τόπου  www.eesome.gr συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων όρων και προϋποθέσεων.

Με την πρόσβαση ή τη χρήση της Ιστοσελίδας αναγνωρίζετε ότι έχετε διαβάσει, κατανοήσει και συμφωνήσει ότι, χωρίς περιορισμούς ή τροποποιήσεις, δεσμεύεστε από τους Όρους και Προϋποθέσεις, αναπόσπαστο μέρος των οποίων συνιστά η Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, οι οποίοι έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων) και την αντίστοιχη εθνική νομοθεσία και τις αρχές του δικαίου.

Όλες οι συναλλαγές που πραγματοποιούνται μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος της  «Eesome ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», διέπονται επίσης από το Διεθνές και Ευρωπαϊκό δίκαιο, που ρυθμίζει θέματα σχετικά με το ηλεκτρονικό εμπόριο και τέλος από το Νόμο περί προστασίας των καταναλωτών (Ν. 2251/1994).

 1. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΟΡΩΝ ΧΡΗΣΗΣ.
 2. Η «Eesome ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» μπορεί, για οποιοδήποτε λόγο και χωρίς προειδοποίηση, να αλλάξει αυτούς τους Όρους. Η «Eesome ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» θα καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να υποδείξει τις όποιες αλλαγές στους όρους αυτούς με μια ειδοποίηση στην αρχική σελίδα. Η συνεχής χρήση αυτής της ιστοσελίδας από την πλευρά των χρηστών μετά από την ημερομηνία ισχύος οποιωνδήποτε αλλαγών στους Όρους αυτούς, θα εκλαμβάνεται ως αποδοχή από τους χρήστες των αλλαγών αυτών.

«Eesome ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» δεσμεύεται ως προς την ακρίβεια, την αλήθεια και την πληρότητα των πληροφοριών που παρατίθενται στο ηλεκτρονικό κατάστημα, σε ότι αφορά την ταυτότητα της «Eesome ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» όσο και τις παρεχόμενες μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος, συναλλαγές. Η εταιρία, στα πλαίσια της καλής πίστης, δεν ευθύνεται και δεν δεσμεύεται από καταχωρήσεις ηλεκτρονικών δεδομένων που έγιναν εκ σφάλματος/παραδρομής κατά την κοινή πείρα και δικαιούται να προβαίνει σε διόρθωση αυτών οποτεδήποτε αντιληφθεί την ύπαρξή τους.

 1. ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ

Η «Eesome ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» στα πλαίσια των συναλλαγών της από το ηλεκτρονικό κατάστημα δεν ευθύνεται και δεν υπέχει υποχρέωση αποζημίωσης για οποιαδήποτε τυχόν βλάβη ή ζημία προκύψει από την ακύρωση παραγγελιών, από τη μη εκτέλεση ή από την καθυστέρηση εκτέλεσης τους, για οποιαδήποτε αιτία.

Δεν εγγυάται τη διαθεσιμότητα των προϊόντων που εκτίθενται στο ηλεκτρονικό κατάστημα, αλλά ενημερώνει με βάση τα τηρούμενα στοιχεία για την διαθεσιμότητα ή μη τον ενδιαφερόμενο πελάτη και αναλαμβάνει σε περίπτωση μεταβολής των στοιχείων αυτών, να ενημερώνει έγκαιρα τους πελάτες περί της μη διαθεσιμότητας οπότε και στην περίπτωση αυτή δεν υπέχει καμία περαιτέρω ευθύνη.

Το ηλεκτρονικό κατάστημα παρέχει το περιεχόμενο (λχ πληροφορίες, ονόματα, φωτογραφίες, απεικονίσεις), τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που διατίθενται μέσω του ιστοτόπου “όπως ακριβώς έχουν”.

Σε καμία περίπτωση η «Eesome ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» δεν ευθύνεται αστικώς ή ποινικώς για οποιαδήποτε ζημία (θετική, ειδική ή αποθετική, η οποία ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, διαζευκτικά ή/και σωρευτικά συνίσταται σε απώλεια κερδών, δεδομένων, διαφυγόντα κέρδη, χρηματική ικανοποίηση κλπ.) που τυχόν θα υποστεί επισκέπτης του ηλεκτρονικού καταστήματος ή τρίτος από αιτία που έχει σχέση με τη λειτουργία ή μη ή/και τη χρήση του διαδικτυακού τόπου ή/και σε αδυναμία παροχής υπηρεσιών ή/και προϊόντων ή/και πληροφοριών που διατίθενται από αυτόν ή/και από τυχόν μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε προϊόντα ή/και υπηρεσίες ή/και πληροφορίες που διατίθενται μέσω αυτού.

Το περιεχόμενο αυτής της ιστοσελίδας δεν παρέχει συμβουλές ή συστάσεις, ούτε θα πρέπει να εκλαμβάνεται ως βάση για οποιαδήποτε απόφαση ή ενέργεια. Οι ανακοινώσεις και τα προϊόντα δεν έχουν σκοπό τη διάγνωση, θεραπεία, ίαση ή πρόληψη οποιασδήποτε κατάστασης ή ασθένειας για τα οποία, σε κάθε περίπτωση, οφείλετε να συμβουλεύεστε τον γιατρό σας.

 1. ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΜΕΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

3.1. Κάποια από τα περιεχόμενα αυτής της ιστοσελίδας μπορεί να κατέχονται από τρίτα μέρη (πχ. άρθρα, δεδομένα ή αποσπάσματα) ή να υπάρχουν δεσμοί υπερκειμένου που οδηγούν σε ιστοσελίδες που κατέχονται από τρίτους, οι οποίοι έχουν την πλήρη ευθύνη (αστική ή ποινική) για την ασφάλεια, το σύννομο ή την εγκυρότητα του περιεχομένου των ιστοσελίδων και των υπηρεσιών τους, αποκλειόμενης κάθε ευθύνης της «Eesome ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ».

Η «Eesome ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι οι χρήστες αυτής της ιστοσελίδας έχουν οποιοδήποτε δικαίωμα να χρησιμοποιούν το περιεχόμενο που κατέχεται από τρίτα μέρη και το οποίο είναι διαθέσιμο σε αυτό την ιστοσελίδα. Οι χρήστες πρέπει να λάβουν την άδεια από το τρίτο μέρος πριν από τη χρήση ή την αποθήκευση του εν λόγω περιεχομένου.

Η «Eesome ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» παρέχει τους δεσμούς αυτούς για διευκόλυνση των χρηστών της ιστοσελίδας της. Η «Eesome ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» δεν έχει κανένα έλεγχο επί των ιστοσελίδων που κατέχονται από τρίτα μέρη ή του περιεχομένου τους, η επίσκεψη των οποίων γίνεται μέσω της ιστοσελίδας αυτής ή διατίθενται σε αυτήν και, ως εκ τούτου, η «Eesome ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» δεν υποστηρίζει, χρηματοδοτεί, συμβουλεύει ή άλλως αποδέχεται καμία ευθύνη για αυτές τις ιστοσελίδες ή το περιεχόμενου τους.

 1. ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ

Η «Eesome ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» επιφυλάσσεται του δικαιώματος να αλλάξει ή να αποσύρει οποιοδήποτε μέρος ή ολόκληρη την ιστοσελίδα οποιαδήποτε στιγμή χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Οποιεσδήποτε αλλαγές θα ισχύσουν από την επόμενη φορά που ο χρήστης θα επισκεφθεί την ιστοσελίδα. Οι χρήστες αυτής της ιστοσελίδας δεν δικαιούνται οποιαδήποτε αποζημίωση, επειδή αδυνατούν να χρησιμοποιήσουν τις υπηρεσίες που προσφέρονται από αυτήν.

 1. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ/ΑΠΟΡΙΕΣ

Όλες οι ερωτήσεις και απορίες των χρηστών, αναφορικά με τη φύση ή την προτεινόμενη χρήση των προϊόντων μας,  μπορούν να αποστέλλονται μέσω e-mail στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected].

 1. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

6.1. Τα πνευματικά δικαιώματα του περιεχομένου αυτής της ιστοσελίδας, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά αναφερόμενων, όλων των εγγράφων, των αρχείων, των κειμένων, των εικόνων, των γραφικών, αποτελούν πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία της «Eesome ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» εκτός και αν ορίζεται διαφορετικά και προστατεύονται από τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού, του κοινοτικού και διεθνούς δικαίου.

6.2. Όλα τα ονόματα προϊόντων που αναφέρονται σε αυτή την ιστοσελίδα, καθώς και το λογότυπο του ηλεκτρονικού καταστήματος www.eesome.gr αποτελούν εμπορικά σήματα της Εταιρίας «Eesome ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» εκτός από τα σήματα αυτά που υποδεικνύεται ότι κατέχονται από άλλες εταιρείες.

6.3. Η «Eesome ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» εξουσιοδοτεί τους χρήστες να αντιγράψουν και να εκτυπώσουν αποσπάσματα ή έγγραφα από αυτήν την ιστοσελίδα (εκτός όσον αφορά περιεχόμενο που κατέχεται από τρίτο πρόσωπο και έχει καθοριστεί ως τέτοιο) για μη εμπορική χρήση από την πλευρά τους, δεδομένου ότι κάθε αντίγραφο ή απόσπασμα των εγγράφων αυτών ή των σελίδων που αποκτάται διατηρεί όλα τα πνευματικά δικαιώματα ή άλλες ανακοινώσεις ιδιοκτησίας και κάθε αποποίηση που εμπεριέχεται σε αυτές. Εκτός από αυτήν την περιορισμένη άδεια, τίποτα σε αυτή την ιστοσελίδα δεν θα πρέπει να ερμηνεύεται ότι εγγυάται οποιοδήποτε άλλο δικαίωμα ή άδεια σχετικά με οποιοδήποτε πνευματικό δικαίωμα, ευρεσιτεχνία ή εμπορικό σήμα της «Eesome ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» ή οποιουδήποτε τρίτου μέρους. Tο λογότυπο της «Eesome ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και το εμπορικό της  σήμα δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν ή να αναπαραχθούν χωρίς την πρότερη έγγραφη συναίνεση της «Eesome ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ».

6.4. Εκτός και αν ορίζεται διαφορετικά, η αντιγραφή για εμπορικούς σκοπούς, τροποποίηση ή αναπαραγωγή μέρους ή του συνόλου των περιεχομένων αυτής της ιστοσελίδας σε οποιαδήποτε μορφή, που να βασίζεται σε αυτήν και / ή στο περιεχόμενό της, ή η ενσωμάτωση σε άλλες ιστοσελίδες, των συστημάτων ηλεκτρονικής ανάκτησης, απαγορεύεται. Κανένας σύνδεσμος (link) σε αυτή την ιστοσελίδα δεν μπορεί να συμπεριληφθεί σε οποιοδήποτε άλλη ιστοσελίδα χωρίς την πρότερη έγγραφη έγκριση της «Eesome ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ».

 1. ΣΥΛΛΟΓΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ.

7.1 Το www.eesome.gr σχεδίασε την ιστοσελίδα του έτσι ώστε οι χρήστες του να μπορούν να την επισκέπτονται χωρίς να χρειάζεται να αποκαλύπτουν τη ταυτότητα τους εκτός και αν το επιθυμούν. Ζητείται από τους επισκέπτες της ιστοσελίδας μας, να μας παρέχουν με προσωπικά τους δεδομένα μόνο στη περίπτωση που θέλουν να παραγγείλουν προϊόν(τα), να εγγραφούν στην ιστοσελίδα μας και/ή να στείλουν email στο [email protected]

7.2 Χρήση των Δεδομένων. Ο ιστοτοπος συλλέγει τέσσερις τύπους πληροφοριών σχετικά με τους χρήστες:

Α. στοιχεία που ο χρήστης μας δίνει κατά την εγγραφή του ως πελάτης,

Β. στοιχεία που ο χρήστης μας δίνει προκειμένου να εκτελεστεί η παραγγελία του από τον ιστοτοπο.

Γ. στοιχεία που ο χρήστης μας δίνει σε συμμετοχές διαγωνισμών που πραγματοποιούνται ανά διαστήματα,

Δ. στοιχεία που ο χρήστης μας δίνει κατά τη σύνδεσή του μέσω άλλης πλατφόρμας (εφαρμογές ios, android, Facebook, Google).

7.3 Πρόσβαση στα Δεδομένα. Κάθε διεκπεραίωση παραγγελίας απαιτεί την συλλογή προσωπικών στοιχείων, για παράδοση ή κράτηση μιας παραγγελίας. Επίσης η χρήση χρεωστικής/πιστωτικής κάρτας, για την χρέωση της οποίας χρειάζονται δικαιολογητικά ταυτοποίησης στοιχείων νόμιμου κατόχου την πρώτη και μόνο φορά διασφαλίζεται σε κάθε περίπτωση (βλ. παρακάτω ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ-ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ). Οποιοδήποτε δικαιολογητικό και έγγραφο πιστοποιεί και δηλώνει την ταυτότητα του πελάτη παραμένει αυστηρά απόρρητο και ελέγχεται μόνο από το αρμόδιο υπεύθυνο τμήμα του www.eesome.gr. Η εκ μέρους σας προσκόμιση των προσωπικών σας δεδομένων, σημαίνει ότι συναινείτε τα δεδομένα αυτά να χρησιμοποιούνται από τους υπαλλήλους του ιστοτοπου για τους λόγους που αναφέρθηκαν παραπάνω. Το www.eesome.gr απαιτεί από τους υπαλλήλους του και τους συντηρητές της ιστοσελίδας του να παρέχουν στους χρήστες-πελάτες του το επίπεδο ασφαλείας που αναφέρεται στη Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Σε καμία άλλη περίπτωση το www.eesome.gr δεν μπορεί να μοιραστεί με άλλους τα προσωπικά σας στοιχεία χωρίς πρότερη δική σας συναίνεση, εκτός και αν αυτό απαιτηθεί μέσω της νομίμου οδού.

Παρακαλούμε όπως λάβετε υπόψη σας ότι κάτω από συγκεκριμένες προϋποθέσεις που επιτρέπεται ή επιβάλλεται από το νόμο ή βάση δικαστικής απόφασης, η συλλογή, χρήση και η αποκάλυψη των προσωπικών δεδομένων σας, τα οποία έχουν συλλεχθεί online χωρίς την εκ μέρους σας πρότερη συναίνεση (για παράδειγμα σε περίπτωση δικαστικής απόφασης).

 1. ΧΡΗΣΤΕΣ

8.1 Χρήστες του www.eesome.gr: Ο διαδικτυακός τόπος  . www.eesome.gr και τα προϊόντα που διατίθενται μέσω αυτού απευθύνονται αποκλειστικά σε ενήλικες με πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα. Ειδικότερα απαγορεύεται η χρήση, επίσκεψη του διαδικτυακού τόπου www.eesome.gr ή/και παραγγελία προϊόντων μέσω αυτού από ανηλίκους. Το www.eesome.gr δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη για την επίσκεψη ή/και χρήση του διαδικτυακού τόπου από ανήλικους/πρόσωπα μη δικαιοπρακτικά ικανά, δεδομένου ότι δεν είναι δυνατός ο έλεγχος της ταυτότητας και της ηλικίας των επισκεπτών/μελών/πελατών του ιστοτοπου.

8.2. Υποχρεώσεις Χρηστών: Ο χρήστης συμφωνεί και αναλαμβάνει να χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες, τις πληροφορίες και τα δεδομένα του ηλεκτρονικού καταστήματος όπως ο νόμος προβλέπει και με βάση τους κανόνες της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών. Υποχρεούται να μη χρησιμοποιεί το ηλεκτρονικό κατάστημα με το εμπορικό σήμα Eesome για:

 1. αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου που είναι παράνομο για οποιοδήποτε λόγο, προκαλεί παράνομη προσβολή και βλάβη στην «Eesome ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» ή σε οποιονδήποτε τρίτο είτε προσβάλλει την εμπιστευτικότητα ή το απόρρητο πληροφοριών οιουδήποτε προσώπου
 2. αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου που προκαλεί προσβολή των χρηστών ηθών, κοινωνικών αξιών, της ανηλικότητας κ.λ.π.
 3. αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου για το οποίο οι χρήστες δεν έχουν δικαίωμα μετάδοσης σύμφωνα με το νόμο ή τις εν ισχύ συμβάσεις (όπως εσωτερικές πληροφορίες, ιδιοκτησιακές και εμπιστευτικές πληροφορίες που αποκτήθηκαν ή αποκαλύφθηκαν ως μέρος εργασιακών σχέσεων ή που καλύπτονται σε συμφωνίες εμπιστευτικότητας),
 4. αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου το οποίο παραβιάζει οποιαδήποτε ευρεσιτεχνία, εμπορικό σήμα, εμπορικό μυστικό, πνευματικά δικαιώματα ή άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα τρίτων κάθε είδους,
 5. αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε υλικού το οποίο περιέχει ιούς λογισμικού ή οποιουσδήποτε άλλους κώδικες, αρχεία ή προγράμματα που έχουν σχεδιαστεί με σκοπό την διακοπή, την πρόκληση βλάβης, την καταστροφή ή τον εξοπλισμό της λειτουργίας οποιουδήποτε λογισμικού ή υλικού υπολογιστών,
 6. ηθελημένη ή αθέλητη παράβαση της ισχύουσας νομοθεσίας ή των διατάξεων,
 7. παρενόχληση τρίτων με οποιοδήποτε τρόπο,
 8. συλλογή ή αποθήκευση προσωπικών δεδομένων σχετικά με άλλους χρήστες.

 

 1. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

 

9.1. Φόρμα Παραγγελίας: Κατά την συμπλήρωση οποιασδήποτε φόρμας παραγγελίας στην ιστοσελίδα μας, θα σας ζητηθεί το ονοματεπώνυμο, η διεύθυνση, ο ταχυδρομικός κωδικός της περιοχής σας, η ηλεκτρονική σας διεύθυνση, το τηλέφωνο σας, στοιχεία χρεωστικής/πιστωτικής κάρτας, ο τρόπος πληρωμής της παραγγελίας. Συμπληρωματικά μπορεί να σας ζητηθούν και πιο συγκεκριμένες πληροφορίες, όπως στοιχεία αποστολής – παράδοσης μιας παραγγελίας, στοιχεία τιμολόγησης ή λεπτομέρειες σχετικά με προσφορά που έχετε ζητήσει.

9.2. Ηλεκτρονικό μήνυμα επιβεβαίωσης/Κατάρτιση Σύμβασης: Κατά την παραλαβή της Φόρμας Παραγγελίας σας, η Επιχείρηση σας αποστέλλει ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προς επιβεβαίωση λήψης της παραγγελίας σας. Ρητά συμφωνείται ότι η σύμβαση μεταξύ ιστοτοπου και του Χρήστη συνάπτεται μόλις  το www.eesome.gr επιβεβαιώσει τη λήψη της Φόρμας Παραγγελίας, με αντίστοιχο μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, το οποίο αποστέλλει στον Χρήστη/Πελάτη. 

Το www.eesome.gr διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει την παραγγελία, καθώς και να μην προβεί στην εκτέλεση της, σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι ο Χρήστης δήλωσε ψευδή ή εσφαλμένα στοιχεία στη Φόρμα Παραγγελίας ή σε περίπτωση που στοιχεία της παραγγελίας δεν μπορούν να επιβεβαιωθούν ή/και δεν ανταποκρίνονται στην τρέχουσα τιμολογιακή πολιτική.

Το www.eesome.gr διατηρεί το δικαίωμα να στείλει τμηματικά τα προϊόντα της παραγγελίας αν αυτό κριθεί σκόπιμο για λόγους που εξυπηρετούν το σύστημα των αποστολών και τον Χρήστη/Πελάτη. Ο Χρήστης/Πελάτης δεν επιβαρύνεται με επιπλέον κόστος αποστολής.

9.3 Ακυρώσεις Παραγγελιών / Επιστροφές Προϊόντων: Κάθε Χρήστης έχει το δικαίωμα να ακυρώσει την παραγγελία των Προϊόντων που απέστειλε μέσω του ιστοτοπου εντός 2 ημερών από την αποστολή της σχετικής παραγγελίας του προς την Επιχείρηση, μέσω της αποστολής μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση [email protected]. Ακυρώσεις παραγγελιών που έχουν αποσταλεί δε γίνονται δεκτές και ο πελάτης επιβαρύνεται με τα έξοδα αποστολής και επιστροφής του δέματος.

9.4. Δικαίωμα Υπαναχώρησης: Κάθε Χρήστης έχει το δικαίωμα υπαναχώρησης για τα Προϊόντα, που παρήγγειλε μέσω του ιστοτοπου, σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο δεν τον ικανοποιούν, με την αποστολή πλήρως συμπληρωμένου εγγράφου υπαναχώρησης με τη χρήση τηλεομοιοτυπικού μηνύματος στο 2311822902 ή μηνύματος ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (email) στη διεύθυνση [email protected] (έντυπο υπαναχώρησης link)

Επιστροφές γίνονται δεκτές υπό τους ακόλουθους όρους:

α) Η επιστροφή πρέπει να γίνει εντός δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία παραλαβής του προϊόντος για τα προϊόντα που παραδόθηκαν εντός Ελλάδος και εντός είκοσι (20) ημερολογιακών ημερών για προϊόντα που παραδόθηκαν στο εξωτερικό. Η επιστροφή να συνοδεύεται από πλήρως συμπληρωμένη φόρμα υπαναχώρησης η οποία έχει αποσταλεί μέσω (fax) 2311822902 ή μηνύματος ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (email) στη διεύθυνση [email protected].

β) Το επιστρεφόμενο προϊόν πρέπει να βρίσκεται αχρησιμοποίητο, σε άριστη κατάσταση, όπως ακριβώς ήταν πριν την πώληση στη συσκευασία του και με όλα τα περιεχόμενα της, καθώς και οποιοδήποτε δώρο ενδεχομένως να περιλάμβανε αυτή.

γ) Το προϊόν το οποίο επιστρέφεται θα πρέπει να συνοδεύεται από το πρωτότυπο παραστατικό αγοράς (απόδειξη λιανικής ή τιμολόγιο).

 

10.ΤΡΟΠΟΙ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ.

Εξόφληση Προϊόντων: Μπορείτε να εξοφλήσετε την παραγγελία σας με τους εξής τρόπους:

-Αντικαταβολή: δυνατότητα εξόφλησης της παραγγελίας σας με μετρητά κατά την παράδοση του/των προϊόντος/ων που έχετε αγοράσει.

-Χρεωστική/Πιστωτική Κάρτα: δυνατότητα χρήσης της χρεωστικής/πιστωτικής σας κάρτας (Visa, Mastercard, Diners, American Express) μετά την ολοκλήρωση της παραγγελίας σας. Προκειμένου να ολοκληρωθεί η παραγγελία του/των προϊόντος/ων που επιθυμείτε οφείλετε να συμπληρώσετε όλα τα πεδία της φόρμας παραγγελίας (ονοματεπώνυμο, αριθμό κάρτας, ημερομηνία λήξης και τράπεζα έκδοσης).

-Κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό: δυνατότητα εξόφλησης μέσω τραπεζικού λογαριασμού. Ο τραπεζικός λογαριασμός στον οποίο μπορείτε να καταθέσετε τα χρήματα είναι:

Τράπεζα Πειραιώς

Αριθμός Λογαριασμού: 5265093375496

ΙΒΑΝ: GR0401722650005265093375469

Επωνυμία Δικαιούχου: EESOME ΙΚΕ

 

 1. ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ:

11.1 Όλα τα Προϊόντα που εμφανίζονται στο Ηλεκτρονικό Κατάστημα είναι άμεσα διαθέσιμα και δύνανται να αποσταλούν από το www.eesome.gr εντός 1-2 εργασίμων ημερών, από την ημέρα της παραγγελίας (εφόσον η παραγγελία έχει γίνει μέχρι τις 13:00), πλην ελαχίστων εξαιρέσεων για λόγους (π.χ. έλλειψη διαθεσιμότητας, εξάντληση αποθεμάτων κλπ). Για τα προϊόντα αυτά το www.eesome.gr δεσμεύεται να καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου να ικανοποιήσει την παραγγελία σας το συντομότερο δυνατό.

11.2 Σε περίπτωση που το Προϊόν που επιθυμείτε δεν εμφανίζεται ως «Άμεσα  Διαθέσιμο», μπορείτε να συμπληρώσετε τη σχετική φόρμα επικοινωνίας  προκειμένου η Επιχείρηση να σας ενημερώσει όταν το προϊόν θα είναι ξανά διαθέσιμο. Η Επιχείρηση δεν παρέχει καμία εγγύηση και δεν φέρει καμία ευθύνη ως προς τη διαθεσιμότητα των προϊόντων.

11.3 Σε κάθε περίπτωση, εάν δεν παραλάβετε το Προϊόν που παραγγείλατε μέσω του www.eesome.gr εντός πέντε εργασίμων (5) ημερών από την παραγγελία, παρακαλούμε επικοινωνήστε με το ηλεκτρονικό μας κατάστημα στο τηλ: 2311822609 ή στο e-mail: [email protected].

11.4 Το www.eesome.gr δεν ευθύνεται σε περιπτώσεις καθυστερημένης παράδοσης των Προϊόντων από τη μεταφορική εταιρεία στον Πελάτη, καθώς και σε περιπτώσεις παράδοσης διαφορετικής ώρας από την ενδεικτική που έχει συμπληρωθεί στη φόρμα παραγγελίας. Ο Πελάτης ρητά συναινεί και αποδέχεται ότι η καθυστερημένη παράδοση ή η μη επιθυμητή ώρα παράδοσης, δεν αποτελεί λόγο άρνησης παραλαβής των Προϊόντων και αποπληρωμής του οφειλόμενου στην Επιχείρηση ποσού που αφορά στη σχετική παραγγελία.

11.5 Επίσης, το www.eesome.gr  δεν ευθύνεται για το χρόνο παράδοσης των Προϊόντων σε περιπτώσεις απεργιών, αργιών, ακραίων καιρικών φαινομένων, καθώς και την παράδοση τους σε δυσπρόσιτες περιοχές, όπως προσδιορίζονται από τις συνεργαζόμενες με το www.eesome.gr εταιρείες ταχυμεταφορών.

 

 1. ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

12.1 Το www.eesome.gr δεσμεύεται όσον αφορά στην εξασφάλιση της ασφάλειας και της ακεραιότητας των δεδομένων που συλλέγει σχετικά με τους χρήστες της ιστοσελίδας του. Το www.eesome.gr έχει υιοθετήσει διαδικασίες, οι οποίες προφυλάσσουν τα προσωπικά δεδομένα που οι χρήστες προσκομίζουν στην ιστοσελίδα του ή του παρέχουν με οποιοδήποτε άλλο μέσο (πχ. τηλεφωνικά). Αυτές οι διαδικασίες προστατεύουν τα δεδομένα των χρηστών από οποιαδήποτε μη επιτρεπόμενη πρόσβαση ή αποκάλυψη, απώλεια ή κακή χρήση, και αλλαγή ή καταστροφή. Η σύνδεσή σας στον ιστότοπό μας είναι ασφαλής, διότι διαθετουμε την πιστοποίησή PCI – DSS από τον Qualified Assessor “Trustwave”. Το πρότυπο PCI DSS δημιουργήθηκε από τους Διεθνείς Οργανισμούς Πληρωμών (Visa, MasterCard κ.ά.) ορίζοντας συγκεκριμένες προδιαγραφές ασφαλείας με τις οποίες πρέπει να συμμορφώνονται όλοι οι φορείς που δέχονται, επεξεργάζονται, αποθηκεύουν ή μεταδίδουν δεδομένα καρτών πληρωμής, περιλαμβανομένων των χρηματοδοτικών ιδρυμάτων, εμπόρων και παρόχων υπηρεσιών πληρωμής. Βασικός στόχος του είναι η ενίσχυση της ασφάλειας των δεδομένων καρτών που διαχειρίζονται οι επιχειρήσεις. Με αυτόν τον τρόπο συμβάλλει στην αποτελεσματικότερη εξυπηρέτηση που παρέχουμε στους πελάτες μας , θωρακίζοντας τις συναλλαγές τους.

12.2 Εφαρμόζουμε το κατάλληλο επίπεδο ασφαλείας και έχουμε ως εκ τούτου υλοποιήσει εύλογες φυσικές, ηλεκτρονικές, και διοικητικές διαδικασίες για τη διασφάλιση των δεδομένων που συλλέγουμε από τυχαία ή παράνομη καταστροφή, απώλεια, αλλοίωση, μη εξουσιοδοτημένη γνωστοποίηση ή πρόσβαση σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που διαβιβάζονται, αποθηκεύονται ή αποτελούν με διαφορετικό τρόπο αντικείμενο επεξεργασίας. Οι πολιτικές μας διαδικασίες ασφάλειας δεδομένων είναι στενά ευθυγραμμισμένες με τα ευρέως αποδεκτά διεθνή πρότυπα και αναθεωρούνται τακτικά και επικαιροποιούνται, όποτε απαιτείται, προκειμένου να πληρούν τις επιχειρηματικές ανάγκες μας, αλλαγές στην τεχνολογία και τις κανονιστικές απαιτήσεις. Η πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα χορηγείται μόνο στο προσωπικό ή άμεσους συνεργάτες με το www.eesome.gr που απαιτείται να έχουν τέτοια πληροφόρηση για την εξυπηρέτηση των παραγγελιών. Σε περίπτωση παραβίασης δεδομένων που περιέχουν προσωπικά δεδομένα, η «Eesome ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» θα τηρήσει την ισχύουσα νομοθεσία, σχετικά με την ειδοποίηση της παραβίασης.

 1. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ-ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

13.1 Στην «Eesome ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» θέλουμε να γνωρίζετε και να έχετε έλεγχο στα δεδομένα και τις πληροφορίες που μοιράζεστε μαζί μας και πρωτίστως να είστε ενημερωμένοι για την χρήση αυτών από εμάς. Η παρούσα Πολιτική Απορρήτου σας εξηγεί με απλά λόγια αλλά και σαφήνεια τι δεδομένα συλλέγουμε, πως τα χρησιμοποιούμε και πώς διασφαλίζουμε το απόρρητο αυτών, καθώς και τους όρους απορρήτου χρήσης της ιστοσελίδας. Σκοπός της είναι να σας βοηθήσει να αποφασίσετε ποια δεδομένα θέλετε να μοιράζεστε μαζί μας καθώς και να ενημερωθείτε για τα δικαιώματά σας.

13.2 Καταρχάς, θέλουμε να ενημερώσουμε ότι η εταιρεία μας «Eesome ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» έχει λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα και έχει αναπτύξει όλες τις κατάλληλες πολιτικές προκειμένου να βρίσκεται σε απόλυτη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις του νέου Ευρωπαϊκού Κανονισμού 2016/679 περί Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (GDPR) και να παρέχει το υψηλότερο δυνατό επίπεδο προστασίας για όλους τους συναλλασσόμενους μαζί της.

13.3 Όλες οι πληροφορίες που διαβιβάζονται από τον Χρήστη του ηλεκτρονικού καταστήματος είναι εμπιστευτικές και η «Eesome ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε να γίνεται χρήση τους μόνο όταν κρίνεται αναγκαίο μέσα στο πλαίσιο των παρεχόμενων υπηρεσιών.

13.4 Τα στοιχεία των Χρηστών [ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, επάγγελμα, τηλέφωνο επικοινωνίας (σταθερό ή κινητό), ηλεκτρονική διεύθυνση, διεύθυνση κατοικίας, κ.λπ.] και των συναλλαγών των χρηστών του ηλεκτρονικού καταστήματος θεωρούνται απόρρητα, όπως και στις συνήθεις συναλλαγές σε φυσικό κατάστημα. Οι Χρήστες κατά την παροχή των στοιχείων τους στα πλαίσια των συναλλαγών τους όπως και με το παρόν, θα ενημερώνονται από την «Eesome ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και συναινούν και αποδέχονται την επικείμενη επεξεργασία των στοιχείων αυτών προσωπικών δεδομένων, για τις ανάγκες της ομαλής και ευχερούς μεταξύ των μερών συναλλαγής, καθώς επίσης και της διαβίβασης των στοιχείων αυτών σε αποδέκτες οι οποίοι θα προσδιορίζονται συγκεκριμένα και είναι οι υπάλληλοι ή/και προστηθέντες της «Eesome ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» στα πλαίσια της διεκπεραίωσης της καταρτιζόμενης σύμβασης.

13,5 Βεβαιώνεται ότι μόνο εξουσιοδοτημένοι υπάλληλοι έχουν πρόσβαση στις πληροφορίες των συναλλαγών και μόνο όποτε αυτό είναι αναγκαίο, π.χ. για τη διεκπεραίωση των παραγγελιών. Κατά τα λοιπά η «Eesome ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» δεσμεύεται να μην αποκαλύψει τα στοιχεία των πελατών και των συναλλαγών τους, εκτός αν έχει έγγραφη εξουσιοδότηση από τους ίδιους, ή αυτό επιβάλλεται από νόμο, δικαστική απόφαση ή απόφαση άλλης δημόσιας αρχής. Το σύνολο των εγγράφων και ηλεκτρονικών στοιχείων που θα ανταλλαχθούν μεταξύ των μερών στα πλαίσια της πώλησης θα τηρούνται από την «Eesome ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ». Ο Χρήστης μπορεί να έχει πρόσβαση σε αυτά εφόσον το επιθυμεί.

13.6. Σημαντικές Επισημάνσεις:

Υπεύθυνος Επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων που μας παρέχετε είναι ο Κάπας Αλέξιος διαχειριστής της εταιρείας «Eesome ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» που έχει έδρα στη Θεσσαλονίκη, επί της οδού Βαφοπουλου, αριθμός 8, ΤΚ 54646, τηλέφωνο επικοινωνίας: 2311822609 και μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας για κάθε θέμα που σας απασχολεί σχετικά με την τήρηση και επεξεργασία από εμάς των δεδομένων σας μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας στη διεύθυνση [email protected].

13.7. Υπεύθυνη αρχή για την εφαρμογή του κανονιστικού πλαισίου αναφορικά με τα προσωπικά δεδομένα στην Ελλάδα είναι η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, τα στοιχεία επικοινωνίας της οποίας μπορείτε να βρείτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση: http://www.dpa.gr/.

13.8 ΠΟΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΥΛΛΕΓΟΥΜΕ

– Προσωπικά δεδομένα που εσείς μας παρέχετε ως επισκέπτης – χρήστης.

– Όταν επισκέπτεστε την ιστοσελίδα μας και τις σελίδες μας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης σας ζητάμε να μας παρέχετε κάποιες πληροφορίες σχετικά με εσάς.

– Οι πληροφορίες αυτές μπορεί να περιλαμβάνουν:

– Προσωπικά σας στοιχεία όπως όνομα, επώνυμο και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Ενίοτε μπορεί να σας ζητηθεί και να μας χορηγήσετε αριθμό τηλεφώνου και άλλα προσωπικά στοιχεία, όπως ηλικία, φύλλο, διεύθυνση κατοικίας καθώς και το πρόβλημα που αντιμετωπίσατε με κάποιο προϊόν μας. Τα δεδομένα αυτά συλλέγονται από πληροφορίες που εσείς μας χορηγείτε κατά την επικοινωνία σας μαζί μας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή τηλεφώνου.

– Επίσης, κατά την περιήγησή σας στην ιστοσελίδα μας μπορεί να συμπεριλαμβάνεται στα ως άνω στοιχεία η Διεύθυνση IP και δεδομένα Cookies.

 

13.9 ΠΟΤΕ ZΗΤΑΜΕ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗ ΣΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥΣ

Όταν ζητάτε να λάβετε ενημερώσεις σχετικά με προωθητικές ενέργειες μάρκετινγκ (newsletters), καθώς και ειδικότερες πληροφορίες για τα προϊόντα μας.

Όταν μας υποβάλλετε ερωτήματα ή αιτήματα.

Όταν επιθυμείτε να μας υποβάλλετε παράπονο ή κάποιο πρόβλημα που αντιμετωπίσατε με κάποιο προϊόν μας.

Όταν συμμετέχετε σε έναν από τους διαγωνισμούς μας.

13.10 ΔΙΟΡΘΩΣΗ, ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Το www.eesome.gr επιτρέπει στους χρήστες του να διορθώνουν, αλλάζουν, συμπληρώνουν ή να διαγράφουν δεδομένα και πληροφορίες που έχουν προσκομιστεί στο www.eesome.gr Εάν επιλέξετε να διαγράψετε μια πληροφορία, το ηλεκτρονικό μας κατάστημα θα ενεργήσει έτσι ώστε να διαγραφεί αυτή η πληροφορία από τα αρχεία του άμεσα. Για τη προστασία και την ασφάλεια του χρήστη το www.eesome.gr θα προσπαθήσει να βεβαιωθεί ότι το πρόσωπο που κάνει τις αλλαγές είναι όντως το ίδιο πρόσωπο με το χρήστη. Για να έχετε πρόσβαση, να αλλάξετε ή να διαγράψετε τα προσωπικά σας δεδομένα, για να αναφέρετε προβλήματα σχετικά με τη λειτουργία της ιστοσελίδας ή για να κάνετε οποιοδήποτε ερώτημα επικοινωνήστε με την εταιρια μέσω τηλ: 2311822609  ή μέσω e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected].

13.11. ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥΣ

Τα προσωπικά δεδομένα συλλέγονται από εμάς και χρησιμοποιούνται:

– για προωθητικές ενέργειες σχετικά με τα προϊόντα μας σε περίπτωση που έχουμε λάβει την συγκατάθεσή σας για να επικοινωνήσουμε μαζί σας. Ειδικότερα, θα επικοινωνήσουμε μαζί σας μόνο μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας σχετικά με τα προϊόντα μας, διαγωνισμούς, προσφορές, προωθήσεις ή ειδικές εκδηλώσεις.

– Για να απαντήσουμε σε ερωτήσεις, αιτήματα και παράπονα σχετικά με τα προϊόντα μας.

– Για να επικοινωνούμε μαζί σας σε περίπτωση που μας ενημερώσετε για ανεπιθύμητη αντίδραση από τη χρήση προϊόντος μας και να διασφαλίσουμε την ποιότητα των προϊόντων μας και τη συμμόρφωσή μας με το εκάστοτε ισχύον ευρωπαϊκό και ελληνικό νομοθετικό πλαίσιο που διέπει την παραγωγή και διάθεση καλλυντικών προϊόντων.

13.12. ΕΝΝΟΜΟ ΣΥΜΦΕΡΟΝ

Πρέπει να γνωρίζετε ότι μπορεί να αποθηκεύσουμε, χρησιμοποιήσουμε ή κοινοποιήσουμε προσωπικά σας δεδομένα που μας χορηγήσατε εφόσον κρίνουμε ότι αυτό είναι απαραίτητο για να συμμορφωθούμε με την ισχύουσα νομοθεσία ή με μια νομική διαδικασία σε εξέλιξη, ή αν πρόκειται για την προστασία της ζωής ενός ατόμου, καθώς και για να διασφαλίσουμε την ποιότητα των προϊόντων μας.

13.13. ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΑΣ

Σύμφωνα με το νέο Κανονισμό 2016/679 της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων έχετε, μεταξύ άλλων, το δικαίωμα:

– Πρόσβασης και Ενημέρωσης, δηλαδή να ενημερωθείτε από εμάς ποια δεδομένα σας έχουμε συλλέξει, για ποιόν σκοπό τα έχουμε συλλέξει, για πόσο χρόνο θα τα διατηρήσουμε και τους αποδέκτες που αυτά ενδέχεται να διαβιβαστούν κλπ.

– Διόρθωσης, δηλαδή να μας ζητήσετε να διορθώσουμε ή να συμπληρώσουμε τυχόν ελλιπείς ή εσφαλμένες πληροφορίες που διατηρούμε σχετικά με εσάς.

– Περιορισμού και εναντίωσης επεξεργασίας, δηλαδή να μας ζητήσετε να περιορίσουμε ή και να διακόψουμε την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων εάν κρίνετε ότι είναι ανακριβή τα στοιχεία που έχουμε συλλέξει και διατηρούμε ή εάν δεν θέλετε πλέον να λαμβάνετε ενημερωτικά και προωθητικά μηνύματα για προϊόντα μας.

– Φορητότητας, δηλαδή να μας ζητήσετε να λάβετε σε αντίγραφο τα δεδομένα σας που διατηρούμε ή/και να τα διαβιβάσουμε σε άλλο υπεύθυνο επεξεργασίας για λογαριασμό σας.

– Διαγραφής, δηλαδή να μας ζητήσετε να διαγράψουμε τα προσωπικά σας δεδομένα, ήτοι στοιχεία και πληροφορίες που διατηρούμε, εάν θελήσετε να αποσύρετε την συναίνεσή σας για την διατήρηση και επεξεργασία τους από εμάς, σύμφωνα με τα ανωτέρω και φυσικά εάν τα δεδομένα σας υποβληθούν σε παράνομη επεξεργασία παραβιάζοντας τον κανονισμό περί Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

-Δικαίωμα υποβολής καταγγελίας: Σε περίπτωση εικαζόμενης παράβασης ισχύουσας νομοθεσίας περί απορρήτου, μπορείτε να υποβάλετε μια καταγγελία με την εποπτική αρχή προστασίας δεδομένων στη χώρα που ζείτε ή στην οποία παρουσιάστηκε η προβαλλόμενη παράβαση.
Χρονική περίοδος: Εμείς θα προσπαθήσουμε να ικανοποιήσουμε το αίτημά σας εντός 20 ημερολογιακών ημερών. Ωστόσο, η προθεσμία μπορεί να παραταθεί για συγκεκριμένους λόγους που αφορούν το συγκεκριμένο νομικό δικαίωμα ή η πολυπλοκότητα του αιτήματός σας.
Περιορισμός της πρόσβασης: Σε ορισμένες περιπτώσεις ενδέχεται να μην είμαστε σε θέση να παρέχουμε πρόσβαση σε όλα ή ορισμένα από τα προσωπικά σας δεδομένα βάσει νομοθετικών διατάξεων. Αν το αρνηθούμε το αίτημά σας για πρόσβαση, θα σας ενημερώσουμε για το λόγο της άρνησης αυτής.
Μη αναγνώριση: Σε ορισμένες περιπτώσεις, ενδέχεται να μην είμαστε σε θέση να αναζητήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα λόγω των αναγνωριστικών στοιχείων που παρέχετε στην αίτησή σας. 
Σε τέτοιες περιπτώσεις, όπου δεν μπορούμε να σας εντοπίσουμε ως υποκείμενο των δεδομένων, δεν είμαστε σε θέση να συμμορφωθούμε με το αίτημά σας να εκτελέσουμε τα νόμιμα δικαιώματά σας, όπως περιγράφεται στο άρθρο αυτό, εκτός εάν μας παράσχετε πρόσθετες πληροφορίες που επιτρέπουν την ταυτοποίησή σας.

Εάν επιθυμείτε να ασκήσετε τα δικαιώματά σας μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον υπεύθυνο Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (DPO) της «Eesome ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας στην διεύθυνση info@eesome.gr

 

 1. ΜΕΤΡΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΟΥ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ:

14.1 Πρέπει να ξέρετε ότι τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται αποθηκεύονται από εμάς στον server μας κατά την εγγραφή του χρήστη είναι τα παρακάτω:

Όνομα Χρήστη (Username)

Email εγγραφής

Κωδικός πρόσβασης

 

Κατά την ολοκλήρωση της παραγγελίας συμπληρώνονται και αποθηκεύονται τα παρακάτω στοιχεία ως υποχρεωτικά:

Όνομα

Επίθετο

Χώρα

Διεύθυνση

Πόλη

Ταχυδρομικός Κώδικας

Τηλέφωνο

Email

και προαιρετικά μπορεί ο χρήστης να συμπληρώσει:

Όνομα Εταιρίας

Διαμέρισμα ή κτίριο (στην διεύθυνση)

Περιφέρεια

 

Τα παραπάνω δεδομένα αποθηκεύονται στον server για την διεκπεραίωση της παραγγελίας και μπορούν να σβηστούν χειροκίνητα από τον διαχειριστή του ηλεκτρονικού καταστήματος κατόπιν αιτήματος του χρήστη.  Εφόσον ο χρήστης είναι μέλος του eshop, μπορεί να επεξεργαστεί και να τροποποιήσει τα παραπάνω δεδομένα.

Η εταιρεία μας εφαρμόζει τις πλέον άρτιες πολιτικές και τεχνικά μέτρα ασφαλείας που έχουν ως στόχο να διασφαλίσουν, όσο το δυνατό περισσότερο, την ασφάλεια και την ακεραιότητα όλων των πληροφοριών, συμπεριλαμβανομένων των προσωπικών σας πληροφοριών.

14.2. Δεν διαβιβάζουμε τα προσωπικά στοιχεία, δεδομένα και πληροφορίες που συλλέγουμε με τους άνω τρόπους σε τρίτα πρόσωπα εντός ή εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ωστόσο, εάν αυτό απαιτηθεί για την διασφάλιση έννομου συμφέροντός μας, τα προσωπικά σας δεδομένα θα εξακολουθήσουν να υπόκεινται σε κατάλληλες διασφαλίσεις που προβλέπονται από το νόμο και πρωτίστως θα διασφαλίσουμε ότι θα προστατεύονται με τον ίδιο τρόπο όπως θα γινόταν και εντός της Ε.Ε.

 

 1. ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΑ COOKIES ΚΑΙ ΠΩΣ ΤΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΥΟΥΜΕ

15.1 Είναι μικρά τμήματα πληροφοριών που αποθηκεύονται στους υπολογιστές με σκοπό την αναγνώριση του προγράμματος περιήγησης που χρησιμοποιείται κατά τη διάρκεια περιήγησης στους ιστότοπους. Τα αναγνωριστικά συσκευών συγκεντρώνονται από τα διαθέσιμα στοιχεία του συστήματος, στα οποία μπορεί να περιλαμβάνονται διευθύνσεις IP, πληροφορίες παράγοντα χρήστη (έκδοση προγράμματος περιήγησης, τύπος και έκδοση λειτουργικού συστήματος) ή αναγνωριστικά που δημιουργούνται από συσκευές, όπως αναγνωριστικά της Apple για διαφημιζόμενους, αναγνωριστικά της Apple για προμηθευτές, αναγνωριστικά Android της Google ή αναγνωριστικά διαφημίσεων του Google Play Store. Τα cookies και παρόμοιες τεχνολογίες μπορεί να χρησιμοποιούνται για την απομνημόνευση στοιχείων, όπως είναι τα αναγνωριστικά και οι προτιμήσεις χρηστών. Η χρήση των cookies διευκολύνει την ιστοσελίδα μας να απομνημονεύει πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψή σας, συλλέγοντας χρήσιμα στοιχεία για τις προτιμήσεις αναζήτησης που έχετε. Έτσι, η εμπειρία αναζήτησης θα είναι βελτιωμένη την επόμενη φορά που θα μας επισκεφτείτε. Επιπλέον, τα cookies μας βοηθούν να βλέπουμε την απόδοση και την επισκεψιμότητα της ιστοσελίδας μας, βελτιώνοντας την παρουσίαση και το περιεχόμενό του, σύμφωνα με τις προτιμήσεις των επισκεπτών μας.

Τα τεχνικά απαραίτητα cookies είναι ουσιαστικής σημασίας για την ορθή λειτουργία της ιστοσελίδας μας, σας επιτρέπουν να περιηγείστε και να χρησιμοποιείτε τις λειτουργίες της. Αυτά τα cookies δεν αναγνωρίζουν την ατομική σας ταυτότητα.

Τα Cookies Επιδόσεων συλλέγουν πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο που χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα μας. Αυτά τα cookies συλλέγουν συγκεντρωτικές, ανώνυμες πληροφορίες που δεν ταυτοποιούν κάποιον επισκέπτη. Χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για τη βελτίωση των επιδόσεων μίας ιστοσελίδας.

Εάν δεν επιθυμείτε την χρήση cookies μπορείτε να ενεργοποιήσετε, να απενεργοποιήσετε ή και να σβήσετε εντελώς τα cookies μέσα από τις επιλογές ρύθμισης στο πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιείτε. Βέβαια, πρέπει να ξέρετε ότι εάν επιλέξετε απενεργοποίηση των cookies, ορισμένα μέρη της ιστοσελίδας μπορεί να μη λειτουργούν επαρκώς.

15.2. Όλες οι λοιπές πληροφορίες που παρέχονται στην «Eesome ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» από τους χρήστες αυτής της ιστοσελίδας, (εξαιρουμένων των προσωπικών δεδομένων τους) και ειδικότερα ενδεικτικώς και όχι περιοριστικά αναφερόμενες, πληροφορίες τεχνογνωσίας, σχόλια, ιδέες, ερωτήσεις γενικής φύσης, τεχνικά αποσπάσματα ή άλλα παρόμοια στοιχεία δεν θεωρούνται εμπιστευτικές. Η «Eesome ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» μπορεί να αποκαλύψει, αντιγράψει και χρησιμοποιήσει όλες ή οποιεσδήποτε από τις πληροφορίες αυτές για οποιοδήποτε σκοπό χωρίς περιορισμό. Σε καμία περίπτωση η «Eesome ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» δεν θα αποτρέψει τη χρήση των πληροφοριών αυτών για το σκοπό της ανάπτυξης, κατασκευής και προώθησης των προϊόντων της.

 

 1. ΙΣΧΥΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

Η παρούσα πολιτική απορρήτου καθορίζει τις αρχές που διέπουν τη χρήση όλων των προσωπικών στοιχείων που λαμβάνονται. Οποιοσδήποτε χρησιμοποιεί την παρούσα ιστοσελίδα συμφωνεί σε αυτή τη χρήση. Οι χρήστες παρακαλούνται να διαβάσουν προσεκτικά την πολιτική απορρήτου. Οποιαδήποτε διαφωνία μπορεί να προκύψει με την πολιτική απορρήτου θα εμπίπτει στην πολιτική αυτή, στις πληροφορίες και ενημέρωση για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που είναι ενσωματωμένη στην ιστοσελίδα αυτή.

Η πολιτική απορρήτου μπορεί να αλλάζει. Ζητούμε, επομένως, από τους χρήστες της ιστοσελίδας να την ελέγχουν τακτικά για να διασφαλιστεί ότι αυτοί γνωρίζουν την πιο πρόσφατη έκδοση που θα εφαρμόζεται κάθε φορά που επισκέπτονται την ιστοσελίδα. Αν κρίνουμε ότι μια αναθεώρηση είναι σημαντική, οι εγγεγραμμένοι στις υπηρεσίες της ιστοσελίδας χρήστες, θα ειδοποιηθούν μέσω e-mail χρησιμοποιώντας τη διεύθυνση που έχει δηλωθεί από τους ίδιους. Σε κάθε περίπτωση, η χρήση της ιστοσελίδας συνιστά αποδοχή της Πολιτικής αυτής και δεσμεύει τους χρήστες με τους όρους της.

 1. ΚΑΤΑΚΛΕΙΔΑ

Εάν οποιοδήποτε άρθρο των παραπάνω όρων θεωρείται ως μη εφαρμόσιμο, δεν θα επηρεάσει την εγκυρότητα και τη δυνατότητα εφαρμογής των υπόλοιπων όρων.

Οι Όροι αυτοί αντιπροσωπεύουν τη συνολική συμφωνία μεταξύ του κάθε χρήστη και της «Eesome ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και διέπει την πρόσβαση και την χρήση της ιστοσελίδας από την πλευρά των χρηστών.

Οι Όροι αυτοί ερμηνεύονται σύμφωνα με την Ελληνική Νομοθεσία.